Covid-19’a karşı önlemlerimiz Detaylar - Sağlıklı turizm sertifika görmek için Tıkla
×
En İyi Fiyat
GARANTİSİ
+90 384 219 30 01
GİRİŞ
--
ÇIKIŞ
--
Yetişkin
Çocuk
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu politika aşağıda ismi verilen şirketimiz genelinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimiz ;

NBA Danışmanlık Müm. Tur. Dış Tic. ve Taah. A.Ş.

Kişisel verilerin korunması şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; müşterilerimizin, misafirlerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Şirket Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Şirket işbu Politika ile yönetilen; müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Şirket Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hissedarları tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ‘da kişisel verilerin işlenmesinde şirketimizin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

etme,

 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.2.POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda

müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3KAPSAM

Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

2


Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örn. ziyaretçimiz de olan Aktif müşterilerimiz gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.

1.4POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak şirket yapımıza uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın ve kanunun geçerli olacağını kabul etmektedir.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Şirketimiz uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

1.5POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 4.6.2018 tarihinde oluşturulmuş ve değişen iş süreçlerimiz ve 6698 kanuna uyum çerçevesinde 11.06.2019 tarihinde revize edilerek yürüklüğü 1.1 versiyonu olarak girmiştir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Şirketimizin internet sitesinde ve iştiraki olan tüm işletme ve tesislerde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olup, bu kapsamda gerekli altyapı güvenlik denetimlerini ve siber güvenlik denetimlerini yurt içi denetim satın almaları ile yaptırmaktadır.

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
  • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri denetlenmektedir.
  • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
  • Teknik konularda şirketimiz bünyesinde kişisel verilerin bulunduğu sunucular tek losyonda olmak ile beraber tüm çalışanlarımızın bilgisayarları ve veri giriş bilgisayarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu durum verilerin daha kolay yönetilebilir ve güvenliğinin sağlanabilir olmasını sağlar.
 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
  • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

3


 • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un ve GDPR uyumluluğunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda
  • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
  • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
  • Tüm veri yönetimi merkezi hale getirilmiştir.
  • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
  • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

sıralanmaktadır:

• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

• Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine ve GDPR hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

4


 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Bu hakların şirketimize iletileceği kanalların yaratılması ve veri sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi;

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın Giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

5


2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 3. Bölümünde yer verilmiştir.

2.4. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz ve diğer tüm şubelerimizde iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

2.5. İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

6


Şirketimiz iş ortaklarının kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetler Şirketimiz yönetimine ve hissedarlarına raporlanmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda tüm iş ortaklarına Tedarikç gizlilik sözleşmeleri uygulamakta ve ilgili sözleşme maddeleri uyarınca Kişisel Verinin Korunmasındaki hassasiyetini iş ortakları ile de sağlamaktadır.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, Şirketimiz tarafından; kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik sistem kurulmuştur. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.


7


3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiştir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN, KVK KANUNU’NUN 5İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikanın 7. Bölümünde yer verilmiştir.

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 10. Bölümünde yer verilmiştir.

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

8


– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

- Özel nitelikli verilerin işlenmesi ve kaydedilmesi yönünde firma içerisinde en üst seviyede önlemler alınmış olup veri ile ilgili işlem tamamlanır tamamlanmaz imha süresine bakılmaksızın imha edilir.

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 6. Bölümünde yer verilmiştir.

3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

3.6.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI


9


Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları yurt dışına 3.6.1 ve 3.6.2 maddesinde belirtilen özel haller dışında kişisel veri aktarımı yapmamaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 6. Bölümünde yer verilmiştir.

3.6.1.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.6.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Şirketimiz yurt dışına aşağıdaki haller dışında özel nitelikli veri aktarımı yapmamaktadır.

Kişilere özel nitelikli veri aktarmamakla beraber mecbur kaldığı durumlarda gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak;

Meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

–Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

4. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

10


4.1.KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

Şirketimiz nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri Sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikanın 5. Bölümünde belirtilmektedir.

KİŞİSEL VERİ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh,

Kimlik Bilgisi

Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm

bilgiler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

İletişim Bilgisi

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi

bilgiler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarakotomatikolmayanşekildeişlenen;kişiselverisahibininürünve

hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde

Lokasyon Verisi

olduğumuzkurumlarınçalışanlarınınŞirketimizinaraçlarınıkullanırken

bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarakotomatikolmayanşekildeişlenen;ticarifaaliyetlerimizvebu

Müşteriveya

Misafir

çerçevedeişbirimlerimizinyürüttüğüoperasyonlarneticesindeilgilikişi

Bilgisi

hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili

veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel

AileBireylerive

Yakın

veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler.

Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına

yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan

Müşteri İşlem Bilgisi

talimatları ve talepleri gibi bilgiler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte,fiziksel

11


Fiziksel Mekân Güvenlik

mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel

Bilgisi

veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken

İşlem Güvenliği Bilgisi

teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel

verileriniz

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan

ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan;

ticari,

teknik ve idari risklerimizi

yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve

Risk Yönetimi Bilgisi

dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenebilen

kişisel veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile

kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu

Finansal Bilgi

gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle

çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına

Özlük Bilgisi

temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlarımızın veya şirketimizle

çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her

Çalışan İşlem Bilgisi ve

türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler.

Çalışan Adayı Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

Şirketimizin çalışanı olmak için

başvurudabulunmuşveyaticariteamülvedürüstlükkurallarıgereği

şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak

değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle

ilgili işlenen kişisel veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle

çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile

Çalışan Performans ve

kariyergelişimlerininşirketimizininsankaynaklarıpolitikasıkapsamında

Kariyer Gelişim Bilgisi

planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarakotomatikolmayanşekildeişlenen;ÇalışanlaraveyaŞirketimizle

çalışmailişkisiiçerisindeolandiğergerçekkişileresunduğumuzve

sunacağımızyan-haklarvemenfaatlerin

planlanması,bunlarahak


12


Yan Haklar ve Menfaatler

kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi

Bilgisi

işin işlenen kişisel verileriniz.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarakotomatikolmayanşekilde işlenen; hukuki alacakvehaklarımızın

tespiti,takibiveborçlarımızınifasıilekanuniyükümlülüklerimizve

HukukiİşlemveUyum

şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri

Denetim ve Teftiş Bilgisi

ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

Özel Nitelikli Kişisel Veri

olarakotomatikolmayanşekildeişlenen;6698SayılıKanun’un6’ıncı

maddesinde belirtilen veriler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri

sahibininkullanımalışkanlıkları,beğenisiveihtiyaçlarıdoğrultusunda

özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve

Pazarlama Bilgisi

bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

Talep/Şikâyet Yönetimi

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her

Bilgisi

türlü Talep veyaşikâyetin alınması vedeğerlendirilmesine ilişkin kişisel

veriler


13


4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin üst amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

 • Şirketimiz tarafında yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli Çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketimizin Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini.
 • Kanunlara uyum ve kanuni gereksinimler
  • Kamu İhalesi ve özel ihalelerde,süreçlerin analiz ve planlanmas
   • İhalelerde , proje değerlendirilmesi kapsamında keşif ve piyasa araştırması
  • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
  • Tedarikçi ve/veya İş Ortağı Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası
  • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
  • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Müşterilerin Finansal Risklerinin Tespitine Yönelik Faaliyetler Yapılması
  • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
  • Müşteri Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin planlanması ve İcrası
  • Yasal Bordrolama Süreci
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Hukuk İşlerinin Takibi
  • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
  • İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve/veya Denetimi
  • Şirket Malvarlığının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
  • Şirket Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Yukarıda sıralanan üst amaçlar kapsamındaki veri işleme amaçları şunlardır:


14


Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan kişisel veri işleme amaçları kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmakta; ilgili iş birimleri tarafından aşağıda belirtilen kişisel veri işlemesi faaliyetleri kişisel veri sahiplerinin bahsi geçen açık rızalarına ilişkin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede; yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurulan kişisel veri işleme amaçları;

 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini olarak sıralanabilmektedir.

4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın 9. Bölümünde yer verilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır.

15


Çalışanlarımızın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetleri şirketimiz çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında değerlendirilecektir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, hissedar ve yönetim kurulu üyesi, işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.

Kişisel veri Kategorisi

Açıklama

Şirketimizleherhangibirsözleşmeselilişkisiolupolmadığına

Müşteri

bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan

veya kullanmış olan tüzel kişiler

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya

Potansiyel Müşteri

bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun

olarak değerlendirilmiş tüzel kişiler

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan

Ziyaretç

veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişi veya tüzel kişiler

Şirketimizinyukarıdabahsigeçentaraflarlaarasındakiticariişlem

güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve

Üçüncü Kişi

menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek

kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar) veya bu politika ve

şirketimiz Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş

Çalışan Adayı

ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Şirket Hissedarı

Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler ve Tüzel Kişiler

Şirket Yetkilisi

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İşbirliği İçerisinde

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı,

Olduğumuz Kurumların

tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların

Çalışanları, Hissedarları

hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere,gerçek kişiler

ve Yetkilileri

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ

KATEGORİZASYONU

KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

İletişim Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Lokasyon Verisi

Müşteri,

Çalışan,

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların

Çalışanları

Müşteri Bilgisi

Müşteri

Aile Bireyleri ve Yakın

Müşteri,

Ziyaretçi,

Çalışan Adayı,Üçüncü Kişi,İşbirliği İçinde

Bilgisi

Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri


16


Fiziksel Mekân Güvenlik

Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların

Bilgisi

Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

İşlem Güvenliği Bilgisi

Müşteri, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde

Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Risk Yönetimi Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Finansal Bilgi

Müşteri,Çalışan,Şirket Hissedarı,Şirket Yetkilisi,Şirket

Hissedarı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkililer

Özlük Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve

Yetkilileri

Çalışan Adayı Bilgisi

Çalışan Adayı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlar

Çalışan İşlem Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Çalışan Performans ve

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Kariyer Gelişim Bilgisi

Yan Haklar ve Menfaatler

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Bilgisi

Hukuki İşlem ve Uyum

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Bilgisi

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği

İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Pazarlama Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri

Talep/Şikâyet Yönetimi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket

Bilgisi

Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

 • ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.5) müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Şirketimiz iş ortaklarına,
 • Şirketimiz tedarikçilerine,
 • Şirketimiz iştiraklerine,
 • Şirketimiz Hissedarlarına,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.


17


Veri Aktarımı

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Yapılacak kişiler

Şirketimizin ticari faaliyetlerini

Yalnızca kanuni gereklilik atfeden

yürütürken şirketimizin ürün ve

işlemler kapsamında İş ortaklığının

hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve

kurulma amaçlarının yerine getirilmesini

pazarlanması, satış sonrası desteği,

temin etmek amacıyla sınırlı olarak,

ortak müşteri bağlılığı programlarının

kanuni gereksinim kadar sınırlı, örneğin

İş Ortağı

yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı

tahsilat işlemleri için ilgili bankalara

kurduğu tarafları tanımlamaktadır.

sınırlı olarak,

Şirketimizin ticari faaliyetlerini

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı

yürütürken Şirketimizin emir ve

olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari

talimatlarına uygun olarak sözleşme

faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli

Tedarikç

temelli olarak Şirketimize hizmet

hizmetlerin Şirketimize sunulmasını

sunan tarafları tanımlamaktadır.

sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

İştiraklerimiz

Şirketimizin hissedarı olduğu şirketle

Şirketimizin iştiraklerin de katılımını

gerektiren ticari faaliyetlerinin

yürütülmesini temin etmekle sınırlı

olarak

Hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre

İlgili mevzuat hükümlerine göre

Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin

Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin

stratejilerinin ve denetim

stratejilerin tasarlanması ve denetim

faaliyetlerinin tasarlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak

konusunda yetkili olan

hissedarlarımız

Hukuken Yetkili

İlgili mevzuat hükümlerine göre

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının

Kamu Kurum ve

Şirketimizden bilgi ve belge almaya

hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği

Kuruluşları

yetkili kamu kurum ve kuruluşları

amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel

İlgili mevzuat hükümlerine göre

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi

Hukuk Kişileri

Şirketimizden bilgi ve belge almaya

dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı

yetkili özel hukuk kişileri

olarak

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.


18


A - Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme)) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi) ve (vii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, tedarikç potansiyel müşteri , müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır. .

B -Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

C - Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: Baygınlık geçiren ziyaretçininkan grubu bilgisinin arkadaşları tarafından doktorlara verilmesi.

D -Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Örnek: Çalışan bilgilerinin İş Kanunu gereği hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için toplanması

E - Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

F-Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Örnek: Bir internet sitesinde belli özelliklere sahip araba satın almak istediğini belirten ve telefon numarasını yazan kişinin bu verileri artık onun açık rızası olmaksızın bu kapsamla sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilir. Bu çerçevede ilgili özellikteki arabayı satmak isteyen kişiler herhangi bir rızaya ihtiyaç duymadan ilgili kişiye ulaşabileceklerdir.

G - Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması


19


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: İspat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

H - Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek:Muhasebe tarafından şirket içi hesaplamalar yapılması amacıyla kişisel veri işlenmesi.

7.1.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.
 • BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket

etmektedir.

8.1. BİNA VE TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ

Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, ziyaretçilerin , çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.


20


8.1.1.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

8.1.2.KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

8.1.3.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması


Şirketimiz tarafındanKVKKanunu’nun10.


maddesineuygunolarak,


kişiselverisahibi


Aydınlatılmaktadır.


Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.3) yanı sıra AB’deki ve GDPR kapsamındaki düzenlemeler de dikkate alınarak uygun olarak kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır.

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

8.1.4.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

8.1.5.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1)

8.1.6.Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikanın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir.

21


8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının zorunlu hallerde yönetim onayı ile erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

8.2. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde ziyaretçilerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Ziyaretç giriş-çıkış takibi yapılması ve yalnızca güvenlik sağlamak amacı ile işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

8.3. BİNA VE TESİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE, MİSAFİRLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika ‘da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından Binamız içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda şirketimiz çalışanının ve merkezimizde bulunan IT biriminin erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

8.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz internet sitesinde ; bu siteyi ziyaret eden kişilerin sitedeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunmasına karşın teknik vasıtalarla internet hareketlerini kaydetmez.

 • BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

9.1. KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi


22


üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

9.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

9.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction)
 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Softare)
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion)

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Şirketimiz bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

9.2.2.Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikanın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

 • Toplulaştırma (Aggregation)

23


Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

 • Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 • Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

10.1 VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

24


 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

1 - Taleplerinin açıkça belirtildiği dilekçe yada firmamızda veya web sitemizde temin edebilecekleri KVKK Başvuru Formunu doldurarak ıslak imzalı halini Taahhütlü iadeli olarak veya Noter Kanalı ile

ŞİRKETİMİZ için ;

NBA Danışmanlık Müm. Tur. Dış Tic. ve Taah. A.Ş.

Gedik Sok. No: 8 Uçhisar NEVŞEHİR / TÜRKİYE


25


2 - Taleplerinin açıkça belirtildiği firmamızdan veya resmi web sitemizden temin edebilecekleri KVKK Başvuru Formunu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine gönderilecek bir e-posta ile.

3 – Hizmet alınan adrese KVKK Başvuru Formunu doldurarak ıslak imzalı hali ile hizmet alınan tesise şahsen başvurarak.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak sadece yukarıdaki 2 yöntem kullanılacaktır.

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

10.2.KVKK VE GDPR KAPSAMINA BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3. Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

26


 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması (10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 • – ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Şirketin işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar aşağıda belirtilmektedir. Bu politikaların Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında harmonizasyon da sağlanmaktadır. Şirketimiz içerisinde kullanılan politikaların bir kısmı Şirket içi kullanıma yöneliktir. Şirket içi politikalarının esasları ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve Şirketin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

 • ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM

YAPISI

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ile İşlenmesi Politikasının yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur.

Şirket bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları (Bkz. Bölüm 11) yönetmek üzere Şirket üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılaması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.

27


Kişiselverisahiplerinin;kişiselveriişlemefaaliyetleri vekanunihaklarıkonusunda

bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 • Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek

üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme:Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri

alınamayacağışekildedeğiştirilmesidir.Ör:Maskeleme,toplulaştırma,veribozmavb.

tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan Adayı: Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da Özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan Gerçek kişiler İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri: Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar. Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Ziyaretç : Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Şirket Hissedarı: Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi: Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

Üçüncü Kişi: Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Şirketinizin verilerini tutan bulut bilişim firması

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.


28


Ziyaretçi: Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

EK-2 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER

7 Nisan 2016

7 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz aşağıdaki yükümlülüklere uygun

hareket etmektedir:

(i)

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel kurallar ve ilkeler

(ii)

Kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler

(iii)

Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler

7 Ekim 2016

7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe

girmiştir ve Şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket etmektedir:

-Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin

hükümler

-Kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin,

Şirketimize başvuru

karşı haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep

etme, aktarıldığı kişileri öğrenme, düzeltme talep etme) kullanmasını ve

KVK Kurulu'na şikâyette bulunmasına ilişkin düzenlemeler.

7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar 7

7 Nisan 2017Nisan 2017 itibarıyla aksine kişisel veri sahibi tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu’na uygun kabul edilecektir.

 • 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla KVK Kanunu’na ilişkin Yönetmelikler yürürlüğe girecektir ve Şirketimiz bu düzenlemelere uygun hareket edecektir.

7 Nisan 20187 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler 7 Nisan 2018 tarihine kadar Şirketimiz tarafından KVK Kanun'a uyumlu hale getirilecek ya da silinir veya anonim hale getirilir.

EK-3 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL

HAKLARIN

VERİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

KULLANILMASI VE

SAHİBİ

BAŞVURU

Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri

Çalışan adayları da veri

ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri,

sahibi olmalarından


29


Çalışan

Şirketimiz tarafından; Politikanın 4,2. Bölüm ile 7. Bölümde

kaynaklanan hakları ile

Adaylar

belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

ilgili taleplerini,

•Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona

Şirketimize,bu

uygunluğunu değerlendirmek,

Politikanın 10.

• Gerektiği takdirde,adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun

Bölümde açıklanan

kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday

yöntemle

hakkında araştırma yapmak,

iletebileceklerdir.

• Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime

geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde

veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile

iletişime geçmek,

• İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya

kuruluşun taleplerini karşılamak,

• Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve

iyileştirmek. Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki

yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

• Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru

formu; • Adayların şirketimize e-posta,kargo, referans ve

benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

•İstihdam veya danışmanlık şirketleri;

• Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze

mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek

amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan

araştırmalar,

• Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları

incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım

testleri.

Çalışan adayları veri

İş

Şirketimiz,iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin

sahibi olmalarından

Ortaklarının

yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına

kaynaklanan hakları ile

Çalışanları

ilişkin kişisel verileri Politikanın 4.2. Bölümünde ve 7.

ilgili taleplerini,

Bölümünde açıklanan amaçlar dâhilinde işleyebilmektedir.

Şirketimize,bu

Politikanın 10.

Bölümde açıklanan

yöntemle

iletebileceklerdir.


KVKK Başvuru Formu için tıklayınız.